گالری لبخند طلا
 
 
 

گالري تصاوير موزه جواهرات ملي

 • تخت طاووس                        
  • تاج فتحعلي شاه
   تاج فتحعلي شاه
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • سنجاق سينه
   سنجاق سينه
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • 5 عدد سنجاق سينه
   5 عدد سنجاق سينه
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • تنگ مينا کاري شده
   تنگ مينا کاري شده
  • الماس درياي نور
   الماس درياي نور
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • قندان
   قندان
  • تاج فرح پهلوي
   تاج فرح پهلوي
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • الماس درياي نور
   الماس درياي نور
  • کلاه عباس ميرزا
   کلاه عباس ميرزا
  • جقه نادري
   جقه نادري
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • سپر نادري
   سپر نادري
  • کره جواهر نشان
   کره جواهر نشان
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • الماس درياي نور
   الماس درياي نور
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • تاج فتحعلي شاه
   تاج فتحعلي شاه
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • سنجاق سينه
   سنجاق سينه
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • 5 عدد سنجاق سينه
   5 عدد سنجاق سينه
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • تنگ مينا کاري شده
   تنگ مينا کاري شده
  • الماس درياي نور
   الماس درياي نور
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • قندان
   قندان
  • تاج فرح پهلوي
   تاج فرح پهلوي
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • الماس درياي نور
   الماس درياي نور
  • کلاه عباس ميرزا
   کلاه عباس ميرزا
  • جقه نادري
   جقه نادري
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • سپر نادري
   سپر نادري
  • کره جواهر نشان
   کره جواهر نشان
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  • الماس درياي نور
   الماس درياي نور
  • موزه جواهرات ملي
   موزه جواهرات ملي
  تخت طاووس
 • تنگ مرصع
  تنگ مرصع
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • شنل پهلوي
  شنل پهلوي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • انفيه دان
  انفيه دان
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • شنل امير کبير
  شنل امير کبير
 • جقه
  جقه
 • جقه
  جقه
 • شمع دان مرصع
  شمع دان مرصع
 • نيم تاچ
  نيم تاچ
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • گل سينه
  گل سينه
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • تاج فرح پهلوي
  تاج فرح پهلوي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • سپر نادري
  سپر نادري
 • کوزه قيان فيروزه و ياقوت
  کوزه قيان فيروزه و ياقوت
 • موزه جواهرات ملي
  موزه جواهرات ملي
 • آفتابه لگن
  آفتابه لگن
 |+| نوشته شده در  ۸۹/۰۱/۲۳ساعت 2:18  توسط sam  | 
 
  بالا  

Powered by WebGozar